Vandkvalitet

Lindevandværk © 2013 • Privacy Policy • Terms of Use

I/s Linde Vandværk

Linde by

8981 Spentrup

Betegnelse

Målt værdi


Tilladelig værdi - afgang vandværk

Tilladelig værdi - indgang ejendom

Forklaring

Farve

Ingen

Lugt, Smag

Ingen lugt, Normal
Vandet må ikke have en af-vigende smag og lugt, des-infektionsmidler undtaget

Temperatur

8,8
Det bør tilstræbes, at vandet

er højst 12 ºC ved

pH

7,8


7 - 8,5

7 - 8,5


Ledningsevne (mS/m)

42
Vandets ledningsevne bør

som minimum være 30

mS/m ved 25 °C

NVOC (C) (mg/L)

0,51


4

4


Hårdhed, total (ºdH)

12
Middelhårdt. Vandets hårdhed bør ligge

mellem 5 og 30 ºdH.

Ammonium (NH4+) mg/L

0,082


0,05

0,05


Jern (mg Fe/l)

0,032


0,1

0,2

Grundvand indeholder naturligt en mængde opløst jern, der fjernes på vandværket ved iltning og filtrering.

Mangan (Mn)  mg/L

<0,003


0,02

0,05


Klorid (Cl) mg/L

32


250

250


Sulfat (SO4) mg/L

35


250

250


Nitrat (NO3) mg/L

17


50

50

Stammer især fra kvælstofomsætningen i jorden.

Nitrit (NO2) mg/L

0,001


0,01

0,1


Totalt fosforindhold(P) mg/L

0,013


0,15

0,15


Fluorid (F) mg/L

0,24


1,5

1,5


Pesticider (µg/l)

-


0,1

0,1

Drikkevandet er undersøgt for 45 forskellige stoffer uden spor af pesticider.

E coli og coliforme bakt.37Gr. (antal/100 ml)

<1


i.m.

i.m.

E coli og coliforme bakterier må ikke forekomme i drikkevandet.

Kimtal ved 22º (Pr. ml)

18


50

200

Bakterie der kan vokse ved 22 grader.

Kimtal ved 37º (Pr./ml)

<1


5

20

Bakterie der kan vokse ved 37 grader.

Analyseresultater - I/s Linde Vandværk


Vandprøve udtaget den 16. januar 2020.

Prøvetagningssted: Afgang ved forbruger

Formål:Drikkevandskontrol, vandværk
(se alle prøveresultater her: Vandprøver (ekstern link).

Skema herunder lavet udfra Bilag 1 a - jvnf. § 28 i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr 292 af 26/03/2014.Nøgletal for 2019


Oppumpet drikkevand:

12.633 m3